ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) -  Családállító alapképzés (innentől: Képzés)

(Érvényes: 2016. 01. 01-től.)
A hallgató jelentkezésével igazolja, hogy az ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, azokat fenntartások nélkül elfogadta. Az ÁSZF rendelkezései érvényesek a Rendszerakadémia és a hallgatók közötti teljes üzleti kapcsolat időtartamára.

1.§ A Képzés felépítése
Az elméleti és gyakorlati képzés 1 nyári táborral összesen: 16 nap, 128 óra. 
A csoporttagok szemináriumi formában, a Rendszerakadémia oktatóinak irányításával képződnek.A kötelező oktatási napok listája a Rendszerakadémia honlapján olvasható.

Hospitáció: 120 óra
A hallgatók saját maguk által meghatározott ütemben – de legkésőbb a záróvizsgáig –  szerzik meg a szükséges hospitációs óraszámot.
A szükséges óraszámot a Rendszerakadémia oktatóinál kell megszerezni. Részletek a Rendszerakadémia honlapján olvashatók.

Tanulócsoportos gyakorlat: 96 óra
A hallgatók önállóan dolgoznak, a Rendszerakadémia által delegált oktatók irányításával.

2.§ Vizsgák, értékelés, bizonyítvány, egyéb szakmai feltételek
A hallgatók a képzés végén záróvizsgát tesznek.
A záróvizsga feltételei: A Képzés elvárt feltételeinek teljesítése, írásos projektmunka leadása (Terjedelem: minimum 8,  maximum 15 oldal. Leadási határidő: legkésőbb a vizsga előtt 30 nappal), az előírt hospitációs és tanulócsoportos óraszám megszerzése. 
Záróvizsga formája: egyéni szóbeli kollokvium, a projektmunka megvédése.
Értékelése: megfelelt/nem felelt meg. 
A záró bizonyítvány (diploma) feltételei: megfelelt minősítésű záróvizsga, valamint  2 önálló, a Rendszerakadémia oktatói által sikeresnek értékelt intervíziós, illetve szupervíziós állításvezetés.

AKI 1 ÉVNÉL RÉGEBBEN VETT RÉSZT A RENDSZERAKADÉMIA SZERVEZETT KÉPZÉSÉBEN, ÉS ZÁRÓVIZSGÁT SZERETNE TENNI, TOVÁBBI 24 ÓRA AKTÍV (állítások vezetése az oktatók jelenlétében)TANULÓCSOPORTOS RÉSZVÉTELT KÖTELES TELJESÍTENI!

2 ÉVES SZERVEZETT KÉPZÉS (RÉSZVÉTEL AZ OKTATÁSI NAPOKON) KIHAGYÁSA UTÁN  A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSHOZ 48 ÓRÁNYI AKTÍV (állítások vezetése az oktatók jelenlétében)TANULÓCSOPORTOS ISMÉTLÉS KÖTELEZŐ!

3.§ Megszerezhető képesítés, diploma
A Képzés sikeres elvégzését követően a hallgatók a Rendszerakadémia diplomáját kapják meg, amely igazolja elméleti és gyakorlati jártasságukat a családállítás területén.
Miután a családállítás, mint módszer, valamint annak képzése nem integrálódott a magyar felsőoktatási rendszerbe, a megszerzett Rendszerakadémia diploma nem tekinthető felsőfokú végzettségnek.
A képzés elvégzése után csak az orvos, pszichiáter, pszichológus diplomával rendelkezők jogosultak a családállítást gyógyítási, terápiás céllal alkalmazni.
A megszerezhető címek, korábbi alapvégzettségtől függően:
"Családállító Terapeuta.", amely a terapeutát a családállítási módszer saját terápiás alaptevékenysége keretein belüli alkalmazásra jogosítja fel.
"Családállító tanácsadó.", amely a terapeuta végzettséggel nem rendelkező tanácsadót egészséges, pszichológiai, pszichiátriai kezelés alatt nem álló embereknek nyújtott életviteli tanácsadásra jogosítja fel.

4.§ Jelentkezés, jelentkezési feltételek
A Rendszerakadémia csak a honlapon található formanyomtatványon benyújtott jelentkezést tekinti hivatalosnak. A Rendszerakadémia fenntartja a jogot, hogy a jelentkezőkkel előzetes személyes beszélgetést kezdeményezzen, illetve jelentkezéseket indoklás nélkül elutasítson.
A Képzésben  pszichiátriai kezelés alatt álló személyek nem vehetnek részt.

5.§ Felmondás, időpont változások, pótlás, hiányzás
A hallgatónak joga van bármikor abbahagyni tanulmányait, amit  köteles írásban bejelenteni a Rendszerakadémiának.Ha a hallgató egy modul részvételi díját a következő modul időpontjáig nem fizeti ki, akkor a Rendszerakadémia jogosult felmondani a képzési szerződést, illetve a hallgatói státuszt felfüggeszteni.
A Rendszerakadémia jogosult azonnali hatállyal felmondani, abban az esetben, ha egy hallgató viselkedésével folyamatosan zavarja a Képzés menetét, vagy rasszista, szélsőséges megnyilvánulásaival megbotránkoztatja csoporttársait, esetleg személyes, vagy szakmai okokból nem tud az oktatókkal együttműködni, a képzésbe integrálódni.
Amennyiben egy csoport létszáma a kritikus alá csökken, például sorozatos visszalépések miatt, vagy a meghirdetett Képzésre jelentkezők száma nem éri el a szükséges minimumot, a Rendszerakadémia dönthet a Képzés kezdési időpontjának elhalasztásáról, csoportok összevonásáról, vagy akár a Képzés félbeszakításáról. Ezekben az esetekben a jelentkezők, illetve hallgatók felé a Rendszerakadémiának költség-, illetve kártérítési kötelezettsége nincs.
A Rendszerakadémia jogosult az előző pontban leírtakon túlmenően csoportokat egy vagy több modul erejéig összevonni, közös modulokat tartani. A hallgatók ilyen esetekben is a modul teljes részvételi díját fizetik.
A Rendszerakadémia törekszik az előre meghirdetett modulok időpontjait betartani, de fenntartja magának a jogot az esetleges változtatásra. Ilyen esetekben a hallgatókat a lehető legrövidebb időn belüli értesíti.
Ha egy modul a Rendszerakadémia miatt marad el (előadó váratlan betegsége, közlekedési akadályok, sztrájk, stb. esetén), a Rendszerakadémia köteles gondoskodni a modul pótlásáról a lehető legrövidebb időn belül, mégpedig a hallgatók igényeinek maximális figyelembe vételével, azaz olyan időpontra kitűzni, amely a hallgatók döntő többségének megfelel. A hallgatók többségének döntése miatt esetlegesen hátrányos helyzetbe került hallgatókkal szemben a Rendszerakadémiának kártérítési kötelezettsége nincs.
A hallgató által elmulasztott modul pótlási lehetőségének biztosítására a Rendszerakadémia nem kötelezhető, azonban törekszik arra, hogy más csoportokban (az aktuális csoportdinamikai helyzetet figyelembe véve), esetenként pótmodulok szervezésével lehetővé tegye a pótlást.

A hallgatóknak lehetőségük van úgynevezett csoportfüggetlen képződésre is, azaz a szükséges óraszámot egyéni ütemezéssel  szedhetik össze. A csoportfüggetlen képződés időtartama (első modultól a záróvizsgáig) nem lehet hosszabb 2 évnél.
Minden hallgatónak lehetősége van hiányzásra, ez az időtartam azonban nem haladhatja meg a  képzés idejének 10 százalékát.

6..§ Részvételi díj
Az aktuális díj megtalálható a Rendszerakadémia honlapján. 

8.§ Felelősség
A Rendszerakadémia törekszik a képzések tárgyi és szakmai feltételeit a lehető legjobb tudása szerint biztosítani.
Sem közvetlenül, sem ráutaló magatartással nem garantálja azonban, hogy a hallgatók a családállítás módszerét tökéletesen, saját elvárásaiknak megfelelően el fogják sajátítani.
A Rendszerakadémia vállalja a modulok/tanulócsoportok megtartására alkalmas helyiség biztosítását, ám a hospitációs csoportok szervezése nem feladata.
A Képzés során esetlegesen észlelt hiányosságok kijavítása a Rendszerakadémia joga és kötelessége.
A Rendszerakadémia csak olyan hallgatókkal szerződik a Képzésre, akik a modulokon saját akaratukból vesznek részt.
A Rendszerakadémia Képzésein csak olyan hallgatók vehetnek részt, akik pszichés és fizikai állapotuknál fogva képesek a modulok látogatására.
Amennyiben a megkezdett Képzés alatt változás áll be egy hallgató körülményeiben és/vagy egészségi állapotában – és azt jelzi –, a Rendszerakadémia mérlegeli, hogy a hallgatóval közösen ki tud-e dolgozni a képzés folytatására egy új feltételrendszert.
A Rendszerakadémiával szemben – a bizonyíthatóan szándékos, durva gondatlanság kivételével – a hallgatók részéről felmerülő kártérítési igénynek helye nincs.  

9.§ Szerzői jog
A Képzés során elhangzottak, az arról készült jegyzetek, hangfelvételek a Rendszerakadémia kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. Sokszorosításuk, nyilvánosságra hozataluk csak a Rendszerakadémia írásos hozzájárulásával lehetséges.

10.§ Adatvédelem, és titoktartási kötelezettség
A Rendszerakadémia az adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelve bizalmasan kezel, és megfelelő gondossággal tárol minden olyan adatot, amely a Képzés alatt a hallgatókról tudomására jut, és a törvényben előírt esetek kivételével, harmadik személynek nem szolgáltatja ki azokat.
Ugyanilyen – büntetőjogi felelősségű – titoktartási kötelezettségük van a hallgatóknak a Rendszerakadémiáról, illetve hallgatótársaikról tudomásukra jutott adatokkal, információkkal kapcsolatban.

11.§ Szakmai elkötelezettség
A Rendszerakadémia elhatárolódik a L. Ron Hubbard nevéhez köthető módszerektől és tartalmaktól, valamint minden szekta-jellegű szerveződéstől.
Ezen felül pedig elutasítja bármilyen manipulatív vagy személyiségromboló módszer alkalmazását.

12.§ Egyéb rendelkezések
Vitás ügyeiket a felek elsősorban tárgyalás útján, békésen kívánják megoldani. 

13.§ Érvényességi záradék
Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek bizonyulna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének hatályosságát. Az érvénytelennek bizonyult rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az ezzel elérni kívánt célkitűzés – amennyiben lehetséges – elérhetővé váljék.

JelentkezésKépzésekMenetrendVizsgaKapcsolatGYIK
Főoldal / ÁSZF